Stadgar

för SVENSKA SUFFOLKFÖRENINGEN
(stadfästa 2002)
§ 1Svenska Suffolkföreningen är en ideell riksförening öppen för alla personer/besättningar som har intresse för Suffolk rasen. 
§ 2Medlem kan person/besättning bli som är intresserad av föreningens verksamhet.
 Varje medlem har en röst vid föreningsmöten. 
§ 3Föreningens mål ska vara
Att främja Suffolk rasens utveckling i Sverige.
Att främja ett målinriktat och kontrollerat avelsarbete och en ansvarsfull livdjurs handel.
Att skapa kontakt mellan medlemmar.
§ 4Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår.
§ 5Ordinarie årsmöte hålls före mars månads utgång. Kallelse till årsmötet meddelas senast 14 dagar före mötet genom annons i tidningen Fårskötsel samt utskick per brev med bifogat inbetalningskort.
§ 6Motioner till årsmötet ska vara styrelsen tillhanda senast 1 månad före årsmötet.
§ 7Föreningens styrelse, som väljs av årsmötet, ska bestå av 4 ordinarie ledamöter samt ordförande. Ordförande väljs på 1 år, övriga ledamöter väljs på 2 år.
§ 8Styrelsen konstituerar sig vid första styrelsemötet efter årsmötet. Styrelsemöte kan genomföras som fysiskt möte eller via e-post eller telefonmöte.För att styrelsen ska vara beslutsmässig fordras att minst 2 ledamöter samt ordförande deltar.
§ 9Föreningen tecknas av ordförande och kassör var för sig.
§10Två revisorer samt en ersättare väljs av årsmötet varav en på 1 år och en på 2 år.
§11Valberedningen ska bestå av 1 sammankallande och 2 övriga ledamöter.
Valberedningen väljs av årsmötet.
§12Beslut om ändring av dessa stadgar ska fattas på 2 av varandra följande årsmöten.
Vid det sista av dessa bistås av minst två tredjedelar av de närvarande medlemmarna.
§13Beslut om upplösning av föreningen kan ske om det råder två tredjedelars majoritet bland medlemmarna vid två på varandra följande årsmöten.
Vid en nedläggning övergår föreningens tillgångar till Svenska Fåravelsförbundet.